Kontrola kvality a skúšobníctvo

   
  <<

   

Russian 

  Poslaním úseku je Kontroly kvality a skúšobníctva zabezpečiť kontrolnú činnosť na výrobkoch  z opakovanej výroby  a spolupracovať na vývoji , úprave vzoriek a overovať životnosť skrátenými životnostnými skúškami nové  výrobky s cieľom dosiahnuť vysokú kvalitu. 

V oblasti  riadenia kvality udržiavať a zdokonaľovať zavedený Systém riadenia kvality vo výrobných procesoch aj v oblasti skúšobníctva a ponúkame možnosť spolupráce pri zavádzaní  Systému riadenia kvality podľa ISO 9001:2000.

 

Oblasť skúšobníctva

 • overovanie garantovaných vlastnosti všetkých druhov elektrických strojov točivých do výkonu  250kW v súlade s platnými STN-EN normami

 • vykonávanie typových  skúšok elektrických strojov točivých

 • vykonávanie kontrolných a kusových skúšok vybraných predstaviteľov typového radu elektrických strojov točivých

 • vykonávanie dielčich skúšok elektrických zariadení a parametrov podľa dojednaných podmienok s vydaním protokolu o týchto skúškach

 • vykonávanie diagnostiky, stanovenie  príčin a spôsob odstranenia  porúch elektrických strojov a pohonov priamo v prevádzke

Oblasť mechanických a geometrických meraní

 • kontrola  súosostí  pohonov, obvodového a čelného hádzania  konca  hriadeľov.

 • meranie geometrických rozmerov tvarovo zložitých obrobkov pomocou trojsuradnicového plne autoatizovaného prístroja  MERLIN, max. rozmery obrobku  700x700x700 mm,  maximálna hmotnosť 100kg.

Oblasť hluku a kmitania

 • stanovenie hladín hluku a ich analýza v súlade s platnými STN-EN

 •  meranie kmitania s možnosťou jeho analýzy v súlade s platnými STN-EN

 • bezdotykové meranie otáčok do hodnoty 18000 otáčok/min. 

 • Snímanie periodických i neperiodických dejov pomocou pamäťových osciloskopov a oscilografov do 400V, 100MHz

 • vyvažovanie  rotorov do priemeru 500mm a hmotnosti cca 300kg. Vo vlastných ložiskách bez obmedzenia hmotnosti.

Oblasť životnosti a spoľahlivosti  a spoľahlivosti elektromechanických systémov

 • zaisťovanie rôznych  typov životnostných a spoľahlivostných skúšok podľa STN-EN

 • klimatické skúšky do 100% vlhkosti a rozsahu teplôt  od -70 do 120 C

 • vybračné skúšky funkčných vzoriek o max. hmotnosti 30kg rozsah kmitov 50-300 Hz.

Oblasť ventilácie, tepelných snímačov a ochrán

 •  určovanie aerodynamických odporov a meranie množstva chladiaceho vzduchu

 • ciachovanie a osadzovanie termočlánkov do el. strojov, pohonov a zariadení

 •  meranie charakteristík pozistorov, termistorov, klixonov a ich osadzovanie do el.strojov pístrojov, pohonov a zariadení

 •  vývoj a výroba atypických ventilačných jednotiek pre špeciálne  použitie podľa požiadaviek zákaznika

Geometrické rozmery:

 • dĺžka: 0 -1000 mm

 • priemer: 0 -1000 mm

 • dutiny: 5 - 300 mm

Súradnicový merací stroj MERLIN

 • rozmery: 700x700x700 mm

 •  presnosť: 0.02 mm

Súradnicový merací stroj MERLIN

Tester vinutí MTC3 

 • meranie odporov
  rozsah  merania  : 0,001 – 10 000
  W

 • meranie  izolačného stavu
  0 – 1G
  W, 200 – 6000V,  3mA

 • overenie medzizávitových skratov

 •  overenie koróny izolácie
  razová  vlna  50 V – 6000V

 • napäťová skúška medzi fázami navzájom  a  na kostru
  skúšobné  napätie  : 200 – 3200 V, 50 Hz , 100 mA

 •  smer točenia magnetického poľa
  pomocou  Hallovej  vloženej do statora

Skúšobňa

 • Prúdové okruhy: 1x 400 A ; 1x 200 A

 • Výkon strojov: 10W – 200kW

 • Frekvencia: 50 Hz -250 Hz  sinus

 • Moment: do 1000 Nm

 • Meranie chvenia: efektívna rýchlosť kmitania od 0.02 do 1000 mm/s

 • Ventilačné merania: tlak do 500 Pa, množstvo vzduchu : 0.003 – 1.5 m /s

 • Klimatické skúšky: klimatická komora  - objem 400dm

 

Meranie  elektrickej vodivosti  neferomagnetických  kovov

Prístroj Sigmatest  2,069 pracuje  na princípe  vírivých  prúdov , ktorý meria  elektrickú vodivosť  na základe  súhrnej  impedancie  meracej  sondy. Rozsah  merania : 0,5  -  65  MS / m

Meranie  magnetických  vlastnosti  plechov  pre elektrotechniku.

Meranie  sa  vykonáva  na  prístroji  Epsteinov  rám  25 cm  fy  Siemens.

    Meraním     sa overuje 

 • Magnetická  polarizácia
  overujeme  špecifikované  hodnoty  magnetickej  polarizácie  pre intenzitu  magnetického  poľa  H  rovnú  2500A/m,  5000A/m,  10 000A/m

 • Celkové  špecifické  straty
  Skúška  sa robí  v striedavom  magnetickom  poli  pri 50Hz  pre magnetickú  polarizáciu  1,5T  alebo aj  1,0T.

Meraním sa  overuje  akosť  plechov  podľa  tab. č. 2  STN  EN  10106.

  

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 03.04.2009