Výťahové motory 2ATM

   
<< ] Rozmery ]       Home  
 


 VŠEOBECNE
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
 
SKÚŠANIE
POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ

SKLADOVANIE
NÁHRADNÉ  DIELY
DODACIE PODMIENKY A ZÁRUKA
ÚDAJE PRE OBJEDNÁVANIE
ZOZNAM PRÍLOH

I. VŠEOBECNE

1. Rozsah platnosti [hore]

 Tieto technické podmienky (ďalej len TP) platia pre trojfázové asynchrónne jedno-rýchlostné a dvojrýchlostné výťahové motory typu 2ATM. Údaje uvedené v podmienkach sú záväzné a nesmú  byť menené bez súhlasu zmluvných strán.


 2. Súvisiace normy  [hore]

 • ČSN EN 21680-1 (01 1656) Akustika. Zkušební předpis pro měření hluku  šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými  točivými stroji. Část 1: Technická metoda měření ve volném zvukovém poli nad rovinou odrážející zvuk

 •  ČSN EN 21680-2 (01 1656) Akustika. Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými  točivými stroji. Část 2: Provozní metoda (idt  EN 21680-2,idt ISO 1680-2)

 •  ČSN EN 81-1 (27 4003) - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních a malých nákladních  výtahů. Část 1: Elektrické výtahy (idt EN  81-1)

 •  STN 33 0300 - Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pro elektrické zariadenia

 •  STN/ČSN 33 2570 - Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

 •  STN/ČSN 34 3102 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických strojích

 •  STN/ČSN 34 3108 - Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní předpisy o zacházení elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

 •  STN/ČSN 34 3205 - Obsluha elektrických strojů točivých a práce  s nimi

 •  STN/ČSN 34 5126 - Elektrotechnické názvosloví.. Názvosloví konstrukčních částí elektrických strojů točivých

 •  STN/ČSN 34 5170 - Elektrotechnické názvosloví. Názvosloví elektrických pohonů.

 •  STN/ČSN 35 0000-1 Točivé elektrické stroje. Část 1: Výkonnost a vlastnosti. (eqv IEC 34-1)

 •  STN/ČSN 35 0000-1-1 Točivé elektrické stroje Část 1-1: Doplňující požadavky

 •  ČSN EN 60037-7 - Točivé elektrické stroje (STN 35 0002) (idt IEC 34-7:1992)

 •  ČSN 35 0000) Část 7: Označování tvarů (IM kód)

 •  STN/ČSN 35 0000-14 Točivé elektrické stroje. Část 14: Mechanické kmitání strojů s výškou osy od 56 mm. Měření, hodnocení a přípustné hodnoty mohutnosti kmitání. (eqv IEC 34-14)

 •  STN/ČSN 35 0001 - Krytie, označovanie a metódy skúšok točivých  elektrických strojov (eqv IEC 34-5)

 •  STN/ČSN 35 0005 - Balení, přeprava a skladování točivých  elektrických strojů

 •  STN/ČSN 35 0010 - Točivé elektrické stroje. Zkoušky

 • STN/ČSN IEC 72-1- Rozměry a výkony točivých elektrických strojů.

 • (35 0040) Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a  velikosti přírub 55 a 1080 (idt IEC 71-1)

 •  STN/ČSN 35 0070 - Točivé elektrické stroje. Základné názvy a  definície (neq IEC 50-411)

 •  STN/ČSN 35 0301 - Točivé elektrické stroje. Skúšanie asynchrónnych motorov

 •  STN/ČSN 65 6610 - Ložiskové oleje


 II. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA


 3. Názvoslovie  [hore]

 • Trojfázový asynchrónny výťahový motor - motor určený pre pohon výťahového stroja.

 • Vzťažný moment - moment určený zo synchrónnych otáčok a menovitého výkonu 


4.Typové označenie  [hore]

     4.1 Typové označovanie výťahových motorov je zrejmé z nasledujúceho príkladu:

1 2 3 4 5   6 7

2

ATM

K(M)

180

M(L)

-

4/24

M2

1 - číslo inovácie konštrukčného vyhotovenia
2 - asynchrónny výťahový motor
3 - označenie vyhotovenia: K - tvar bez ložísk alebo s jedným ložiskom;  M - motory určené pre napájanie z meniča kmitočtu
4 - výška osi v [mm]
5 - veľkosť kostry M - stredná L - dlhá
6 - počet pólov 2p
7 - kódové označenie dĺžky zväzku prípadne znak pre ďľšie rozlíšenie

    4.2 Každá modifikácia a rozdielne vyhotovenie motora je  charakterizované jednoznačným číselným kódom uvedeným v  typovom liste a na štítku motora.


5. Pracovné prostredie  [hore]

 • Teplota okolia od +5 °C do +40 °C

 • Nadmorská výška do 1000 m

 • Relatívna vlhkosť do 80% pri 20 °C

 • Prašnosť max. 1 mg prachu v 1 m

 • Výťahový motor pracuje v prostredí, v ktorom nedôjde k nebezpečnej koncentrácii horľavých plynov a pár ani k vytvoreniu prostredia s nebezpečím požiaru horľavých prachov.

 • Iné druhy pracovných prostredí musia byť dohodnuté s výrobcom.


 6. Technická charakteristika  [hore]

 Technické parametre motorov sú uvedené v typových listoch,  ktoré sú prílohou týchto technických podmienok. U dvojotáčkových motorov sa pri nízkych otáčkach za menovitý moment  pokladá hodnota vzťažného momentu.


7. Krytie  [hore]

 Motory podľa týchto TP majú stupeň ochrany IP 10 alebo IP 20.

 Pozn.: Motory vo vyhotovení IP 10 nevyhovujú požiadavke citovanej normy ČSN EN 81-1 v krajinách Európskeho spoločenstva.


 8. Tvar a vyhotovenie  [hore]

Motory sa dodávajú v tvaroch uvedených v typových listoch.  Motory s hriadeľmi sú osadené celými perami poistenými  skrutkami. Konce hriadeľa sú opatrené vnútorným závitom.  dohode s výrobcom je možné dodávať aj iné tvary napr.:

 • s odnímateľným krytom hriadeľa chrániacim obsluhu motora  pred úrazom.

 • motory používajúce na brzdenie jednosmerný prúd je potrebné objednať s nemagnetickými mazacími krúžkami


 9. Napájacie napätie  [hore]

 Motory sú vyrábané pre napätie 3 x 400 V (3x380 V), kmitočet 50 Hz.

 Iné napätie a kmitočet je potrebné dohodnúť s výrobcom.


 10. Otáčky  [hore]

 Motory zaťažené vzťažným momentom pri menovitom napätí  a kmitočte 50 Hz majú zaručené minimálne otáčky podľa nasledovnej tabuľky:

počet pólov
2p 
minimálne otáčky
min-1
6 900
  4/16  1350/300
4/24  1350/190
  6/24  900/200

11. Tolerancie  [hore]

  Pre hodnoty uvedené v typovom liste a na štítku motora  platia nasledovné tolerancie:

 Menovitý prúd In ± 10 %
Účinník cos  j   - 0.04
 Účinnosť   3 jednotky %
Záberový moment  ± 10 %
Brzdný moment  ± 10 %
Záberový prúd + 10%

12. Druh zaťaženia a pracovný cyklus  [hore]

 12.1 Jednootáčkové motory sú určené pre prerušovaný chod s  rozbehom. Druh zaťaženia S4 . Počet  zapnutí, zaťažovateľ a prídavný moment zotrvačnosti Jad pre menovité zaťaženie je uvedený na štítku motora.

 12.2 Dvojotáčkové motory sú určené pre prerušovaný chod s elektrickým brzdením, druh zaťaženia S5. Počet zapnutí, zaťažovateľ a prídavný moment zotrvačnosti Jad pre menovité zaťaženie sú uvedené na štítku motora.  Doba chodu nízkootáčkovej časti pri cyklickom zaťažovaní je  minimálne 3 s.


 13. Zaťažiteľnosť  [hore]

 Stroj je dimenzovaný tak, aby pri zaťažení menovitým výkonom, prídavnom momente zotrvačnosti Jad a pracovnom cykle  podľa bodu 12 týchto TP neprekračovalo oteplenie vinutia dovolenú hranicu teplotnej triedy izolácie "F".

 Nízkootáčková časť motora sa zaťažuje vzťažným momentom.


 14. Revízna jazda  [hore]

 Motory musia vydržať 5 minút čistého času revíznej jazdy pri  vzťažnom momente nízkootáčkovej časti zo studeného stavu  a 2 minúty jazdy z tepelne ustáleného stavu po skúške  cyklickým zaťažením.


 15. Záberový moment - T1.  [hore]

 Stredný záberový moment sa určuje ako stredná hodnota oboch  krajných nameraných hodnôt záberového momentu. Hodnoty stredného záberového momentu sú uvedené na štítku motora.


 16. Brzdný moment - TBGEN.  [hore]

 Za generátorický brzdný moment v okamihu prepnutia z vyšších  na nižšie otáčky sa považuje hodnota momentu nízkootáčkovej  časti motora pri nadsynchrónnych otáčkach TBGEN (viď výkr. č.  45003156) . Zisťuje sa statickým meraním momentovej charakteristiky nízkootáčkovej časti.


 17. Priebeh momentovej charakteristiky  [hore]

 Momentové charakteristiky sú bez výrazných sediel. Hodnota  najmenšieho rozbehového momentu Tu a maximálneho momentu TB  v motorickej oblasti musí byť v rozmedzí K1 až K2 násobku  skutočného záberového momentu T1. Hodnoty minimálneho a maximálneho momentu v generátorickej oblasti nízkootáčkovej časti  TBMIN a TBMAX musia byť v rozmedzí K1 až K2 násobku brzdného  momentu TBGEN. Priebeh momentovej charakteristiky sa zisťuje  zo statického merania.


 18. Režim spínania dvojotáčkových motorov  [hore]

 V prevádzke pracovného cyklu musí byť zaistená časová prestávka v prechodných stavoch pri prepínaní na nižšiu rýchlosť. Prestávka pri prepnutí vysokootáčkového vinutia na nízkootáčkové musí byť aspoň 10 ms.


 19. Ochrana proti dlhodobému stavu nakrátko  [hore]

 Motory musia byť v prevádzke chránené proti dlhodobému stavu  nakrátko (zablokovaný rotor). V prípade, že po pripojení na  napätie nedôjde k ukončeniu rozbehu do 5 s, musí byť príslušné vinutie odpojené od siete.


 20. Hluk  [hore]

 Hladina akustického výkonu motora LWA pri rozbehu, v ustálenom chode, ani v prechodných stavoch pri brzdení nízkootáčkovou časťou neprekročí hodnoty uvedené v typových listoch  s toleranciou +3dB(A).


 21. Kmitanie  [hore]

 Rotory sú vyvažované a dodávané s celým perom. Efektívna  rýchlosť kmitania motora neprekročí hodnotu pre kategóriu  R podľa STN/ČSN 35 0000-14.


 22. Ložiská a ich mazanie  [hore]

 Motory s klznými ložiskami majú krúžkové mazanie uložené v ložiskových komorách. Na mazanie ložísk sa používa olej OL  - 46 podľa STN/ČSN 65 6610. Výmena prvej náplne oleja má byť  po dvojmesačnej prevádzke, každá ďalšia výmena po 1500 prevádzkových hodinách, najmenej však jedenkrát za pol roka.

 Motory s valivými ložiskami majú trvalú tukovú náplň.


 23. Prenos točivého momentu [hore]

  Motory s klznými ložiskami sú určené pre prácu s pružnými  spojkami. Spojka nesmie pri prenášaní momentu vytvárať na motor axiálne sily a musí umožňovať dilatáciu hriadeľa bez  vzniku axiálnych síl.


 24. Axiálna vôľa rotora [hore]

 Axiálnou vôľou sa rozumie rozdiel krajných polôh rotora.

 Axiálna vôľa rotora s klznými ložiskami je 0,6mm ± 0,2 mm pre typovú veľkosť 132 a 180

               +0,3

   0,6mm-0.2 mm pre typovú veľkosť 225

 Vôľa môže byť vymedzená dištančnými krúžkami. Po dohode s výrobcom môže byť motor dodávaný s jednou sadou (2 ks) dištančných krúžkov za príplatok.


 25. Mechanická odolnosť [hore]

 Motory podľa týchto TP vydržia bez poškodenia otáčky  2000 min-1 po dobu 2 min.


 26. Svorkovnica [hore]

 Svorkovnica sa skladá zo skrine svorkovnice a odnímateľného  veka pripevneného skrutkami. Na vnútornej strane veka je schéma pripojenia motora. Vo svorkovnici sú na lište umiestnené radové svorky dimenzované podľa prúdu motora.

Počet svoriek zodpovedá príslušnému vyhotoveniu a je zrejmý  zo schémy zapojenia podľa výkresu č. 45003150 v prílohe.


 27. Trieda izolácie [hore]

Motory podľa týchto TP majú izoláciu statorového vinutia vyhotovenú v teplotnej triede izolácie "F".


 28. Tepelná ochrana vinutia motorov [hore]

Motory podľa týchto TP sú vybavené tepelnou ochranou, ktorá  tvorí doplnkovú ochranu a chráni vinutie pred prekročením dovoleného oteplenia.  Schéma tepelného istenia je v prílohe na výkrese č. 45003155.

 Jednootáčkové motory majú 2 snímače, dvojotáčkové motory majú do vinutia motora založené 4 snímače zapojené do série a vyvedených na svorky T1 a T2.

Pre ochranu vinutia môžu byť použité nasledovné typy tepelných snímačov:

  a) Bimetalová tepelná ochrana

 vypínacia teplota: 140° C ± 5 °C

 max. napätie : 250 V

  b) Na požiadanie možno motor vybaviť pozistorovou  tepelnou ochranou s vypínacou teplotou 140 – 145 °C. Celkový odpor v sérii zapojených pozistorov v studenom stave pri teplote 25°C musí byť menší ako 1000 W . Vyhodnocovacie relé nie je súčasťou dodávky motorov.

 Výrobca si vyhradzuje právo dodávať miesto pozistorovej  ochrany bimetalovú ochranu so sériovým zapojením ohmického odporu s hodnotou 500 - 550 W .


 29. Uzemnenie [hore]

 Motory majú dve skrutky (ochranné svorky) s antikoróznou vrstvou pre uzemnenie. Jedna skrutka je umiestnená na kostre motora a druhá v kryte svorkovnice.


 30. Povrchová ochrana [hore]

 Povrchová ochrana motorov je urobená základným a vrchným náterom. Odtieň vrchného náteru je uvedený v typovom liste.


 31. Uvedenie do prevádzky [hore]

 Pre montáž, uvedenie do prevádzky, obsluhu a údržbu platia  tieto TP a STN / ČSN 34 3205. Ku každému motoru je dodaná jedna  sada technického návodu.

 32. - 37. Na doplnky.


III. SKÚŠANIE


 38. Typová skúška [hore]

 Na motoroch je vykonaná typová skúška podľa STN /  ČSN 35 0000-1-1 čl. 4.8., doplnená o kontrolu požiadaviek  podľa týchto TP.


 39. Kusová skúška [hore]

 Kusová skúška je vykonaná v rozsahu podľa STN/ČSN  35 0000-1-1 čl. 4.8. Tolerancie sú posudzované podľa STN/ČSN  35.0000-1 tab. VIII pokiaľ v týchto TP nie sú stanovené iné  tolerancie.


 IV. POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ

40. Bezpečnosť pri výrobe je zaistená dodržaním technologických  a hygienických predpisov. Bezpečnosť pri obsluhe a údržbe je  zaistená pri dodržaní základných noriem bezpečnosti pri práci  na elektrických zariadeniach STN / ČSN 34 3102, 34 3108,  34 3205 a bezpečnostnými predpismi podľa ČSN EN 81-1. [hore]


V. SKLADOVANIE


 41. Skladovanie [hore]

 Pri skladovaní musia byť dodržané ustanovenia STN / ČSN  35 0005. Elekromotory musia byť primerane chránené pred vlhkom, nečistotou, rôznymi chemickými vplyvmi, škodlivými živočíchmi a inými cudzími zásahmi.

 Pre uskladnenie vyhovuje najlepšie vykurovaný sklad, kde teplota nikdy neklesne pod + 5°C a kde je zabránené náhlym zmenám teploty a tým orosovaniu a navĺhaniu strojov. Okrem toho  musí byť tento sklad suchý, čistý a trvale bez prachu.

 Pri skladovaní zvlášť škodí veľké množstvo prachu, najmä chemicky aktívneho alebo elektricky vodivého. V prípade, že má prostredie, v ktorom je stroj uskladnený,  zvláštne škodlivé účinky, musí sa im čeliť zvláštnymi opatreniami. Vykonanie týchto opatrení už pri výrobe a balení stroja musí byť dojednané predom. Pri skladovaní je nutné najmenej v šesťmesačných intervaloch kontrolovať, prípadne obnovovať konzerváciu, najmä ochranné nátery lícovaných plôch  a kontrolovať izolačný stav pred ďalším použitím.


 VI.NÁHRADNÉ DIELY 

           K výťahovým motorom dodáva výrobca náhradné diely a montážne  prípravky podľa dohody.  [hore]


 VII.DODACIE PODMIENKY A ZÁRUKA

42. Dodacie a záručné podmienky  tvoria samostatnú prílohu týchto  technických podmienok. [hore]


 VIII. ÚDAJE PRE OBJEDNÁVANIE

  [hore] 

Vyhotovenie motora je jednoznačne určené typom a číselným kódom. Pre objednávku je potrebné uviesť typ motora a číselný  kód alebo nasledujúce údaje:

 1. Výkon motora, u dvojrýchlostného motora výkon pri vyšších  otáčkach
 
2. Počet pólov
 
3. Napätie a frekvencia
 
4. Počet zopnutí za hodinu
 
5. stupeň ochrany krytím (IP10, IP20)
 
6. Veľkosť príruby
 
7. Dĺžky voľných koncov hriadeľa E/EA
 
8. Odtieň vonkajšieho náteru.


 IX. ZOZNAM PRÍLOH

 [hore]

 1/ Schémy zapojenia motorov č.v. 45003150
 
2/ Schéma tepelného istenia výkres č. 45003155
 
3/ Použité označenie parametrov momentových charakteristík  výkres č. 45003156
 
4/ Zoznam typových listov -
 
5/ Typové listy podľa zoznamu
 
6/ Rozmerové náčrty motorov /len po vzájomnej dohode /
 
7/ Dodacie a záručné podmienky - samostatná príloha
 
8/ Zoznam náhradných dielov motorov 2ATM - samostatná príloha

 

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 14.11.2008