Výťahový motor ATM

   
<< ] Základné údaje ] Rozmery ]   Základné údaje       Home    English    Deutsch   Russian  
 
Obsah
Technické údaje:

Obchodné údaje:

Údržba a prevádzka

Trojfázové asynchrónne výťahové motory sú určené pre pohon výťahových strojov. Trojfázové asynchr. motory s kotvou nakrátko radu ATM sú vyrábané v krytí IP 10 a IP 20, s vlastným chladením IC 01 a s možnosťou dobudovania prídavných chladení pre vyšší počet zopnutí. Konštrukčné diely sú vyrobené zo sivej liatiny. Skriňa a veko svorkovnice sú z hliníkovej zliatiny. Použitý izolačný materiál odpovedá triede izolácie F. Základné vyhotovenie motora má svorkovnicu umiestnenú v hornej časti s možnosťou jej natočenia o 180o. Konštrukčné riešenie kostry dovoľuje umiestniť svorkovnicu na bok, na pravú alebo ľavú stranu motora. Motory sa vyznačujú nízkou hladinou hluku a mohutnosti kmitania. Montážne rozmery odpovedajú norme IEC 60072-1.


Názvoslovie [hore]

 • Vzťažný moment - moment určený zo synchrónnych otáčok a menovitého výkonu.

 • Brzdný moment - je generátorický brzdný moment v okamihu prepnutia z vyšších na nižšie.
  / Ide o hodnotu momentu nízkootáčkovej časti motora pri nadsynchrónnych otáčkach./

 • Revízna jazda - chod motora na nízkych otáčkach.


Typové označenie  [hore]

1 2 3 4 5   6 7

1

ATM

T

180

M

-

4/24

m

1 - číslo inovácie : neuvedené - s klznými ložiskami 1 - s valivými ložiskami
2 - asynchrónny výťahový motor
3 - Kód špeciálneho vyhotovenia: T- motor s bimetalovým teplotným snímačom
     (bez označenia - motor s pozistorovým snímačom teploty)
4 - výška osi v [mm]
5 - veľkosť kostry M - stredná L - dlhá
6 - počet pólov 2p
7 - kódové označenie dĺžky zväzku

Každá modifikácia a rozdielne vyhotovenie motora je charakterizované jednoznačným číselným kódom uvedeným na štítku motora.


Pracovné prostredie [hore]

 • Teplota okolia od +5 oC do +40 oC

 • Nadmorská výška do 1000 m

 • Relatívna vlhkosť do 80% pri 20oC

 • Prašnosť max. 1 mg prachu v 1 m3

Motory v základnom vyhotovení môžu pracovať len v prostredí, v ktorom nedôjde k nebezpečnej koncentrácii horľavých plynov a pár, ani k vytvoreniu prostredia s nebezpečím požiaru horľavých prachov.

Iné druhy pracovného prostredia musia byť dohodnuté s výrobcom.


Zaťaženie, menovitý výkon, počet pólov [hore]

Jednootáčkové motory sú určené pre prerušovaný chod s rozbehom. Druh zaťaženia S4 podľa EN 60034-1 . Počet zapnutí, zaťažovateľ a prídavný moment zotrvačnosti pre menovité zaťaže nie je uvedený v tabuľke technických údajov.

Dvojotáčkové motory sú určené pre prerušovaný chod s rozbehom a elektrickým brzdením, druh zaťaženia S5 podľa EN 60034-1. Počet zapnutí, zaťažovateľ a prídavný moment zotrvačnosti pre menovité zaťaženie sú v tabuľke. Doba chodu nízkootáčkovej časti pri cyklickom zaťažovaní je minimálne 3 s.

Stroj je dimenzovaný tak, aby pri zaťažení menovitým výkonom, prídavnom momente zotrvačnosti Jad a pracovnom cykle neprekračovalo oteplenie vinutia dovolenú hranicu teplotnej triedy izolácie "F".

Nízkootáčková časť motora sa zaťažuje vzťažným momentom.


Tvary [hore]

Základné tvary motorov sú IM 1002 - pätkové a IM 3002 prírubové podľa IEC 60034-7. Po dohode s výrobcom je možné vyhotovenie s jedným hriadeľovým koncom (IM 1001, IM 3001), prípadne s jedným koncom hriadeľa zakrytovaným


Ložiská, axiálna vôľa rotora [hore]

Motory v základnom vyhotovení sa vyrábajú s klznými ložiskami. Motory majú krúžkové mazanie uložené v ložiskových komorách. Motory s valivými ložiskami majú trvalú tukovú náplň.

Axiálnou vôľou sa rozumie rozdiel krajných polôh rotora.

Axiálna vôľa rotora s klznými ložiskami je :

 • 0,6 ±0,2 mm pre typovú veľkosť 132 a 180

 • 0,6+0.3 - 0.2 mm pre typovú veľkosť 225 a 250

Vôľa môže byť vymedzená dištančnými krúžkami. Po dohode s výrobcom môže byť motor dodávaný s jednou sadou (2 ks) dištančných krúžkov za príplatok.


Svorkovnica [hore]

Svorkovnica sa skladá zo skrine svorkovnice a odnímateľného veka pripevneného skrutkami. Svorkovnica má stupeň ochrany IP 44. Na vnútornej strane veka je schéma pripojenia motora.

Svorkovnicová skriňa umožňuje otočenie o 180o. Na požiadanie sa dodáva aj motor so svorkovnicou na boku.

Svorkovnicová doska je pripevnená o náliatky v kostre a počet svoriek zodpovedá príslušnému vyhotoveniu a je zrejmý z nasledovných schém zapojení. Priestor svorkovnice je oddelený od priestoru motora.


Teplotná ochrana vinutia motorov [hore]

Motory podľa týchto TP sú vybavené teplotnou ochranou, ktorá tvorí doplnkovú ochranu a chráni vinutie pred prekročením do voleného oteplenia. Do vinutia každej fázy je vložený jeden teplotný snímač.

Jednootáčkové motory majú 3 snímače, ktoré sú zapojené na svorky T1 a T2.

U dvojotáčkových motorov je do vinutia motora založených 6 snímačov zapojených do série a vyvedených na svorky T, T1 a T2. V základnom zapojení je vyhodnocovacie zariadenie te plotnej ochrany zapojené na svorky T1 a T2. V prípade poruchy niektorého snímača možno zariadenie pripojiť na svorky T, T1 event. T, T2 a poškodenú trojskupinu tým vyradiť.

Pre ochranu vinutia môžu byť použité nasledovné typy teplotných snímačov:

a) Pozistorová teplotná ochrana
Celkový odpor v studenom stave pri teplote 25oC v sérii zapo jených pozistorov musí byť menší ako 1000 Ohm . Vyhodnocovacie relé nie je súčasťou dodávky motorov.Výrobca si vyhradzuje právo dodávať miesto pozistorovej ochrany bimetalovú ochranu so sériovým zapojením ohmických odporov s hodnotou 270 Ohmov v každej skupine s troma bimetalovými ochranami.

b) Bimetalová teplotná ochrana
- vypínacia teplota: 140oC +-5oC
- max. napätie : 250 V


Cudzia ventilácia [hore]

Motory s cudzou ventiláciou majú na statorovom vinutí zabudovaný kontaktný teplotný spínač, ktorý v prípade dosiahnutia teploty statorového vinutia v rozmedzí 85 - 105 oC uvedie cudziu ventiláciu do činnosti.

Dodatočná montáž cudzej ventilácie u zákazníka:
Na požiadanie odberateľa sa môže vyhotoviť motor pre dodatočnú montáž cudzej ventilácie jedno alebo dvojstrannej v závislosti od prevádzkových skúšok.
Pre tento prípad sa dodáva motor so zabudovaným kontaktným spínačom a svorkovou doskou umožňujúcou pripojenie cudzej ventilácie.

Postup montáže:

Odskrutkuje sa ventilačná žalúzia z kostry a priskrutkuje sa cudzia ventilácia.
Vývody z motorčeka cudzej ventilácie sa zapoja na svorkovnicovú dosku v súlade s vyznačenou schémou zapojenia.


Normy [hore]

 • EN 81-1  Bezpečnostné predpisy pre konštrukciu a montáž osobných a nákladných a malých nákladných výťahov.
  Časť 1: Elektrické výťahy

 • EN 60034-1  Točivé elektrické stroje.
  Časť 1: Výkonnosť a vlastnosti.

 • IEC 60034-14 Točivé elektrické stroje.
  Časť 14: Mechanické kmitanie strojov s výškou osi od 56 mm. Meranie, hodnotenie a prípustné hodnoty mohutnosti kmitania.

 • IEC 60034-5  Krytie, označovanie a metódy skúšok točivých elektrických strojov

 • EN 60034-7 Točivé elektrické stroje
  Časť 7: Označovanie tvarov (IM kód)

 • IEC 60072-1 Rozmery a výkony točivých elektrických strojov.

 • (35 0040)  Časť 1: Veľkosti kostier 56 až 400 a veľkosti prírub 55 a 1080


Podmienky dodávky [hore]

Motory sú dodávané na základe objednávky a následne od súhlasenej kúpnej zmluvy. Dodacia lehota na motory v štandardnom vyhotovení je 6 týždňov. Motory so zvláštnymi požiadavkami v súlade s katalógom majú dodaciu lehotu 8 týždňov.


Záručná doba  [hore]

Záručná doba pre motory je 24 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, najdlhšie však 27  mesiacov odo dňa odoslania zo závodu.
Výrobca ručí za dodané motory za predpokladu, že :

 • pred použitím je motor uskladnený v súlade s podmienkami uvedenými v tomto katalógu

 • pri montáži, uvedení do prevádzky, prevádzke a obsluhe sú dodoržiavané pokyny výrobcu uvedené v tomto katalógu alebo návode na obsluhu.


Balenie a skladovanie [hore]

Motory sú prekryté nepremokavou fóliou a uložené na drevenej prepravnej palete 1200 x 800 mm. Motory s klznými ložiskami sú dodávané bez olejovej náplne v ložiskách. Voľné konce hriadeľa a kovové čisté opracované plochy kostry motora sú chránené konzervačným lakom.
Pri ukladaní prepravných paliet s motormi nad sebou, musí byť zamedzené prenášanie hmotnosti vrchnej palety na motory na spod nej palete.
Motory skladovať vo vykurovaných skladoch, kde teplota nikdy neklesne pod 5o C a kde je zabránené náhlym zmenám teploty a tým aj zarosovaniu a navĺhaniu strojov. Sklad má byť suchý čistý a trvale bez prachu. Pri skladovaní je nutné najmenej v šesťmesačných intervaloch kontrolovať, prípadne obnovovať konzerváciu najmä ochranné nátery lícovaných plôch a kontrolovať izolačný stav pred ďalším použitím.


Údaje pre objednávku   [hore]

 • typové označenie

 • výkon

 • počet pólov motora resp. otáčky

 • menovité napätie

 • frekvencia napájacej siete

 • druh prevádzky / maximálny počet zopnutí

 • stupeň krytia

 • tvar /veľkosť príruby FF, počet a dĺžky voľných koncov hriadeľa E, EA/

 • druh tepelnej ochrany /pozistorová resp. bimetalová/

 • vyhotovenie:
  s možnosťou dodatočnej montáže prídavnej ventilácie
  s krytom voľného konca hriadeľa


Zastúpenie v ČR   [hore]

Výhradný odberateľ a predajca výťahových motorov :

ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.

Vážní ul. 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ,
CZECH REBUBLIC

Kontakt:

p. Krsek,
tel.: 00420 49 5411 231- 3
fax.: 00420 49 5411 236


Uvedenie do chodu  [hore]

Pred usadením je potrebné ložiskové komory naplniť olejom OL-46, alebo iným typom oleja udaným výrobcom motora (napr. ESSO typ NUTO H46). Množstvo naplneného oleja kontrolovať na olejoznaku. Plní sa do polovice olejoznaku.
Umiestnenie výťahového motora musí zaistiť voľný prístup chladiaceho vzduchu a jeho výstup zo stroja do priestoru tak, aby nebol nasávaný ohriaty vzduch, prípadne ohriaty vzduch vychádzajúci z iného stroja. Musí byť zaistený prístup k svorkovnici z hľadiska pripojovania a hľadania poruchy. S ohľadom na pracovné podmienky je výťahový motor riešený pre osadenie v horizontálnej polohe a pevne uchytený k podlahe, alebo inej pevnej podložke (tvar IM 1002), prípadne k pevnej prírube (tvar IM 3002).


Bezpečnosť [hore]

Všetky práce na motore sa robia vo vypnutom stave za kľudu (výnimku tvoria niektoré úkony vykonávané pod napätím pri revízii elektrických častí motora), pričom je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy dané platnými technickými normami. Vždy je treba skontrolovať či je riadne pripojený ochranný vodič, či sú živé časti bez napätia a zaistiť, aby nedošlo k náhodnému zapnutiu.


Svorky [hore]

Pri revízii je potrebné sa presvedčiť, či všetky pripojovacie svorky vo svorkovnici a ochranné svorky motora sú riadne dotiahnuté. V prípade potreby ich dotiahnuť


Výmena olejovej náplne [hore]

Výmena prvej náplne oleja má byť po dvojmesačnej prevádzke, každá ďalšia výmena po 1500 prevádzkových hodinách, najmenej však jedenkrát za pol roka.

 

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 12.08.2009