Elektomagnetická brzda ELB

   
<< ] Rozmery ]          Deutsch    
 
Obsah
Technické údaje:
Výrobca priebežne pracuje na vylepšení  výrobku, preto si vyhradzuje právo zmien, ktoré neovplyvnia základné parametre výrobku.

Návod v PDF

Popis a určenie   

 [hore]

Elektromagnetická brzda je určená pre výťahové pohony novej generácie, kde sa brzdenie realizuje na strane pohonu pri trakčnom kolese, alebo priamo na trakčnom kolese, ktoré má k tomuto účelu vytvorenú treciu plochu. Brzda je konštruovaná ako jednosmerný elektromagnet s tlačnými pružinami. Brzdná sila je prenášaná cez kotvu elektromagnetu a brzdné obloženie na brzdové koleso. Núdzové odbrzdenie elektromagnetov je možné realizovať dvoma spôsobmi

·         elektricky ( pri výpadku elektrickej energie záložným zdrojom )

·         mechanicky ( na požiadanie je brzda vybavená príslušným mechanizmom s ramenom )

Kontrolu odbrzdenia vykonáva mikrospínač, ktorý môže slúžiť aj na zmenu prídržného napájacieho napätia brzdy. Elektromagnetické brzdy sú vyhotovené ako kľudové a preto sa nepredpokladá opotrebenie brzdového obloženia.

Brzdové obloženie je bezazbestové a dodávané s rôznym koeficientom trenia, čím sa menia aj výsledné vlastnosti elektromagnetickej brzdy - brzdný moment. Dodávaný koeficient trenia f1 =0,36 a f2=0,50


1. Typové označenie  [hore]

0 1 2 3 4 5

X

ELB

XX

XXX

X

X

 
0 - Typový rad 2 - Inovácia

1 - elektromagnetická výťahová brzda Electromagnetic Lift Brake

2 - kód brzdnej sily 04 - 4 480 N
06 - 6 730 N
08 - 8 970 N
10 - 11 220 N

3 - priemer brzdného kolesa [ mm ]

4 - kód napájacieho napätia brzdy 1 - 200 V (DC)
2 - 24 V (DC)
3 - 100/200 V (DC)
4 - 48 V (DC)
5 - 110 V (DC)

5 - kód ramena pre mechanické odbrzdenie 0 - bez ramena
1 - s ramenom

Typové označenie nemôže v celom rozsahu charakterizovať konštrukčné vyhotovenie brzdy. Preto sú jednotlivé riešenia označené kódom výrobku.


Návod pre nastavenie elektromagnetickej brzdy

  [hore]

2. Nastavenie elektromagnetickej brzdy

Pri nastavovaní vzduchovej medzery je potrebné mať na pamäti, že skutočná veľkosť medzery medzi brzdným bubnom a brzdným obložením sa znižuje o poddajnosť rámu, na ktorom je brzda upevnená ako aj o predĺženie skrutiek od sily pružín. Skutočná vzduchová medzera sa ďalej zmenšuje dilatáciou brzdného bubna od jeho oteplenia. Prach a mastné nečistoty degradujú obloženie a znefunkčňujú  brzdu.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, upevňovacie skrutky (4) a (5) nie sú súčasťou dodávky. Trieda pevnosti skrutiek je minimálne 10.9. Kvôli lepšiemu nastaveniu vzduchovej medzery odporúčame upevňovacie skrutky so závitom s jemným stúpaním. Maximálne uťahovacie momenty v N.m  pre skrutky podľa noriem DIN 912, 931, 934 atď. sú v tabuľke 1.

 UPOZORNENIE:
    Pripojenie brzdy na jednosmerné napätie, ktorého hodnota je udaná na štítku, vyžaduje odborné znalosti, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. Elektromagnetická brzda je spotrebič induktívneho charakteru, u ktorého dochádza pri náhlom prerušení prúdu ku vzniku prepätia, ktoré môže poškodiť vinutie. Preto musíme zdroj napájania vypínať na striedavej strane. Pri vypínaní brzdy na jednosmernej strane, musíme aj pri malom napätí (24V) použiť zapojenie s ochranným prvkom (dióda, varistor a pod.)

a)   Brzda bez ručného odbrzdenia

      ELBxx. xxx. x.0

2.1. Pred montážou odstránime fóliu, ktorá chráni obloženie pred znečistením. Obloženie je vhodné zabrúsiť - prispôsobiť tvar brzdného obloženia valcovej ploche, na ktorú bude pôsobiť kotva magnetu. Najvhodnejšie je na brzdový bubon upevniť brusný papier a otáčaním brzdného bubna plochu zabrúsiť. Pri brúsení, ako aj pri samotnom pripevňovaní brzdy o držiak (rám) dbáme na  to, aby vzdialenosť medzi brzdou a rámom bola všade rovnaká. Zabezpečí sa tým kolmosť brzdy voči trecej ploche a brzdové obloženie dosadne celou plochou na trecí bubon.

2.2. Montáž brzdy - Brzdu pripevníme k rámu  (držiaku)  pohonu, pomocou štyroch skrutiek viď obr.č.:1 pozícia (5). Upevňovacie skrutky (5) majú byť  dotiahnuté rovnakým momentom.

Odporúčame používať momentový kľúč, aby sme mali rovnakú silu predpätia. Pre pohodlnejšie polohovanie brzdy voči rámu, kotvu k telesu brzdy pritiahneme pomocou matice (6) na stredovom  svorníku, alebo pripojíme brzdu o zdroj elektrickej energie, čím vznikne nulová  vzduchová medzera (T).

2.3 Uvoľníme maticu (6) tak, aby vzdialenosť medzi maticou a telesom kotvy bola cca 5 mm . Ak sme mali brzdu uvoľnenú elektricky, odpojíme brzdu od siete.

2.4 Rovnomerne uvoľňujeme skrutky (5), čím vzniká vzduchová medzera (T) medzi telesom a kotvou brzdy. Túto medzeru kontrolujeme pomocou špáromierok na viacerých miestach po obvode brzdy. Ak chceme mať pracovnú vzduchovú medzeru T= 0,4 mm , nastavujeme pomocou skrutiek (5) vzduchovú medzeru T= 0,35 mm.

2.5 Skrutkami (4) zafixujeme polohu telesa kotvy a skontrolujeme nastavenú pracovnú vzduchovú medzeru. Pri rovnomernom dotiahnutí skrutiek (4) by vzduchová medzera mala byť rovnaká po celom obvode a oproti pôvodnému nastavenie v bode 2.4 zväčšená o 0,05 mm , (teda v našom prípade  bude T = 0,4 mm ). Ak vzduchová medzera nie je rovnomerná, postup opakujeme. Skrutky (4) môžu byť otočené hlavou na opačnú stranu. V tom prípade musí byť hlava skrutky rovná -bez náliatkov.

            Pre správnu funkciu brzdy je okrem tuhosti nosnej konštrukcie  je dôležité zachovať aj konštantnú vzduchovú medzeru počas dlhodobej prevádzky. Odporúčame zaistiť upevňovacie skrutky (5) a skrutky (4) voči samovoľnému uvoľneniu lepidlom, farbou, alebo inou vhodnou technológiou.            Maticu (6) je potrebné v prevádzke nechať vo vzdialenosti približne 5mm od telesa brzdy. POZOR! Pritiahnutie matice znamená odbrzdenie a znefunkčnenie brzdy!

Obr. 1. Brzda radu ELB

Tab. 1 Maximálne momenty uťahovania skrutiek. 

Rozmer

Maximálny moment utiahnutia skrutky MA, N.m

pevnosť materiálu skrutiek podľa DIN

10.9

12.9

μ»0,12

M8

33

39

M10

66

77

M12

115

135

M14

180

210

 

 

μ» 0,2

 

M8

44

52

M10

87

100

M12

151

177

M14

240

285

  Súčiniteľ trenia μ » 0,12 – pozinkované a fosfá-tované skrutky, μ » 0,20 – černené skrutky

Údaje z tabuľky možno použiť aj pre skrutky s jemným závitom.

b) Brzda s ručným odbrzdením ELBxx.xxx.x.1

Pri modifikáciách s ručným odbrzdením uvoľníme matice (11,12) viď obr. 2, aby ručné odbrzdenie neovplyvňovalo nastavovanie vzduchovej medzery. Postup je rovnaký ako u brzdy bez ručného odbrzdenia. Po upevnení a nastavení brzdy môžeme nastaviť ručné odbrzdenie. Ručné odbrzdenie (viď obr. 2), ktoré bolo pri nastavovaní vzduchovej medzery uvoľnené, nastavíme pomocou matice (11) tak, aby sme nepritiahli kotvu elektromagnetu. Ak začne matica priťahovať kotvu, uvoľníme ju kde priťahovanie začalo a otočíme ju späť o štvrtinu otáčky . Maticu (11) zaistíme kontramaticou (12). Polohu páky ručného odbrzdenia môžeme natáčať o 90 stupňov. K odbrzdeniu dochádza pri vychýlení páky v obidvoch smeroch. Vzhľadom na hmotnosť páky odporúčame páku fixovať (napr. cez pružinu) v polohe, pri ktorej nedochádza k odbrzďovaniu.

Obr. 2

 

3. Nastavenie mikrospínača

  [hore]

Mikrospínač podľa požiadaviek zákazníka môže byť umiestnený na hornej alebo bočnej strane telesa elektromagnetickej brzdy. Pri variante s ručným odbrzdením je mikrospínač umiestnený zboku.

3.1. Mikrospínač umiestnený hore na konzole  a chránený krytom

Pohyb kotvy sa prenášaná na hornú časť elektromagnetu pomocou svorníka. Skrutku (8) viď obr.3 uvoľníme a posúvaním spínača (7) nastavíme jeho polohu tak, aby spínač signalizoval stav pritiahnutia kotvy – odbrzdenie alebo odpadnutie  kotvy –  zabrzdenie. Skrutku (8) potom dotiahneme tak, aby sa poloha snímača nezmenila. Skrutku zaistiť voči samovoľnému uvoľneniu. Tento mechanizmus je pod ochranným krytom, ktorý chráni mikrospínač pred padajúcim znečistením.

3.2 Mikrospínač umiestnený  hore na pružnej úchytke

 Doťahovaním, alebo uvoľ-ňovaním skrutky pozícia  (33) viď obr. 4 sa mení poloha mikrospínača (9) voči svorníku (29), ktorý prenáša pohyb kotvy. Jedna otáčka skrutky (33)  obnáša 0,7 mm . Správnu polohu mikrospínača určíme podľa zvolenej a nastavenej vzduchovej medzery medzi kotvou a telesom magnetu. Správna poloha mikrospínača musí signalizovať obidve polohy kotvy magnetu. Uvoľnením skrutiek (32) a (30) nastavíme polohu mikrospínača ak je potrebné tak, aby kontakt mikrospínača dosadal na stred svorníka.  Pružná úchytka zabezpečí, aby sa poloha snímača  nemenila a zároveň slúži ako chránič - kryt voči nečistotám. Po nastavení mikrospínača  (9) skrutku  (33) zaistíme lepidlom alebo farbou.

Obr. 4

3.3 Mikrospínač umiestnený na bočnej strane telesa magnetu

  Na obr. 5 je nakreslené aj detaile umiestnenie mikrospínača. Pre  nastavenie správnej funkcie  uvoľníme skrutku (9) a pohybujeme dorazom (10)  na kotve elektromagnetu. Po nastavení správnej vzdialenosti skrutku  (9) dotiahneme a zaistíme lepidlom alebo farbou voči samovoľnému uvoľneniu.

Obr. 5

POZOR!!! Po každom nastavení vzduchovej medzery medzi kotvou a telesom elektromagnetu je potrebné prekontrolovať, prípadne nastaviť správnu polohu mikrospínača.

 

  E-mail: slovres@slovres.sk

Copyright © 2000 Slovres a.s.

Aktualizácia: 03.11.2009